คค.เร่งทำแผนเชื่อมโยงระบบขนส่งรับAEC

คค.เร่งทำแผนเชื่อมโยงระบบขนส่งรับAEC
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ภายหลังจากการประชุมร่วมกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 โดยในส่วนของกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้ทำแผนที่เชื่อมโยงโครงข่ายต่างๆ ซึ่งมอบหมายให้ กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง และกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงข่ายทั้งหมด เพื่อนำมาอัพเดทข้อมูล อีกทั้งยังต้องมีการบูรณาการร่วมกันกับอีก 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งแผนดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์ นอกจากนี้ เรื่องดังกล่าวได้สอดคล้องกับแผนลงทุนพัฒนาแผนโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งปี 2556-2563 วงเงินรวมประมาณ 2 ล้านล้านบาท ด้วย