รมว.อุตฯ แนะผู้ผลิต เร่งพัฒนารถไฮบริด

รมว.อุตฯ แนะผู้ผลิต เร่งพัฒนารถไฮบริด
ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานเสวนานโยบายภาษี กับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่ยั่งยืน ว่า การปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่กำหนดอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ว่าจะก้าวไปในทิศทางใด เพราะในอดีตที่ผ่านมา โครงสร้างภาษีเป็นส่วนที่สำคัญที่ผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีการเติบโตและเข้มแข็ง ซึ่งเชื่อมั่นว่ าในปลายปีนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย จะขึ้นเป็นอันดับ 10 ของโลก ทั้งนี้ การปรับเงินโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ที่จะมีการจัดเก็บภาษี จากการคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แทนการจัดเก็บตามขนาดของเครื่องยนต์นั้น ยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องศึกษาทำความเข้าใจถึงกระบวนการ และเตรียมความพร้อมกับโครงสร้างภาษีใหม่ ที่จะเป็นไปตามทิศทางของโลก ที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวพัฒนารถยนต์ไปสู่รถไฮบริดให้มากขึ้น เพราะรถไฮบริดมีโอกาสเติบโตอีกมาก และไทย มีความสามารถที่จะเป็นฐานการผลิตรถไฮบริดได้ในอนาคต โดยเฉพาะการเปิด AEC ที่จะยังเป็นการเพิ่มโอกาสการส่งออกรถให้กับไทย