กิตติรัตน์ เผย ทุกกระทรวงพร้อมเข้าสู่ AEC

กิตติรัตน์ เผย ทุกกระทรวงพร้อมเข้าสู่ AEC
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ใน 5 ด้าน  ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านความมั่นคง ด้านระบบโลจิสติกส์ และด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยให้แต่ละกลุ่มงานสรุปรายละเอียดแผนการดำเนินงานทั้งหมด เพื่อเสนอให้ นายกรัฐมนตรี พิจารณาภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม จากการประชุมในวันนี้ เห็นว่า ทุกกระทรวงมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในขั้นตอนต่อไปจะมีการเพิ่มการทำงานให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการกันระหว่างแต่ละกระทรวงกันให้มากขึ้น ทั้งนี้ ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการเตรียมความพร้อมขั้นตอนต่อไป