ชัชชาติ เชื่อ คอร์รัปชั่น ฉุดเชื่อมั่นทุนนอก

ชัชชาติ เชื่อ คอร์รัปชั่น ฉุดเชื่อมั่นทุนนอก
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในช่วงก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาเส้นทางขนส่งทางบกที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ และด่านการค้าชายแดนเป็นอันดับแรก เนื่องจากการพัฒนาระบบขนส่งรางคู่ หรือ รถไฟความเร็วสูงจะต้องใช้ระยะเวลานาน แต่ในระยะกลาง และระยะยาว จะต้องปรับไปใช้ระบบรถไฟ เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ซึ่งจะต้องผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ คือ ปัญหาคอร์รัปชั่น และความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ที่จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติ ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการปราบปรามคอร์รัปชั่น อย่างจริงจัง ตามที่ได้ประกาศนโยบายไว้ ซึ่งที่ผ่านมาทางกระทรวงคมนาคม ได้พยายามต่อรองโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ให้ปรับลดราคาลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10