สนพ.เดินหน้าระดมสมองแผนแม่บทพลังงาน

สนพ.เดินหน้าระดมสมองแผนแม่บทพลังงาน
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ. ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนของประเทศในระยะยาว โดยเน้นการสร้าง การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ด้วยการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกรอบและแนวทางการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพลังงานต่อไป ซึ่ง สนพ. ได้ระดมความคิดเห็นผ่านการประชุมกลุ่มย่อยในส่วนกลาง คือ กรุงเทพมหานคร ไปแล้ว 4 ครั้ง และปัจจุบันอยู่ระหว่างการเดินสายเพื่อระดมสมองสู่ระดับภูมิภาคต่างๆ ใน 6 ภูมิภาค โดยทยอยดำเนินการไปแล้วที่ จ.เชียงใหม่ และล่าสุดในวันที่ 25 ก.ค. นี้ จะจัดให้มีการสัมมนาขึ้นในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.นครราชสีมา ในหัวข้อ เป้าหมายและอนาคตพลังงานไทย โดยจะระดมความคิดเห็นต่อสถานการณ์พลังงาน ประเด็นปัญหา และศักยภาพด้านพลังงานในจังหวัด และในภูมิภาค