นิด้าโพล ชี้ คนกรุงฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ

นิด้าโพล ชี้ คนกรุงฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ

นิด้าโพล ชี้ คนกรุงฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน นิด้าโพล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "อาชีพในฝัน"

โดยสำรวจจากประชาชนทั่วกรุงเทพมหานคร  จำนวน 1,247  หน่วยตัวอย่าง ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 25.92 อยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว เพราะรายได้ดีและไม่ต้องเป็นลูกน้องใคร

รองลงมา ร้อยละ 14.91 อยากเป็นแพทย์ เพราะ รายได้สูง มีเกียรติ และได้ช่วยเหลือผู้อื่น

ในขณะที่ ร้อยละ 12.66  เลือกอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เพราะ มีความมั่นคง และสวัสดิการดี 

อีกร้อยละ 11.68 อยากเป็นครู/อาจารย์ เพราะ ได้สอนหนังสือ ได้ให้วิชาความรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดี

ส่วนร้อยละ 10.33 อาชีพดารา/นักแสดง  เพราะ รายได้ดี และมีชื่อเสียง