ตลท.ห่วงรัฐขาดวินัยการเงินการคลังก่อปัญหา

ตลท.ห่วงรัฐขาดวินัยการเงินการคลังก่อปัญหา
นายวิรไท สันติประภพ รองผู้จัดการตลาด สายงานพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวในงานเสวนาของวิชาการวิพากผลงาน เศรษฐกิจของรัฐบาลว่า ตนเองมองการให้คะแนนการทำงานของรัฐบาลที่ 6 เต็ม 10 เพราะเห็นว่ารัฐบาลละเลย 3 ข้อ ประกอบด้วย นโยบายทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีเพียงแต่การนำนโยบายระยะสั้นมาใช้เท่านั้น ซึ่งไม่มีผลต่อเศรษฐกิจในระยะยาวเหมือนการลงทุนอีกทั้งยังไม่มีคำว่าการปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมมองว่ารัฐบาลไม่มีวินัยทางการเงินการคลัง ซึ่งเห็นได้จากการย้ายหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไปที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะที่ผ่านมาการที่เศรษฐกิจไทยสามารถฟันฝ่าวิกฤติมาได้ก็เพราะการมีวินัยทางการเงินการคลังแต่หากการเริ่มละเลยในเรื่องดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดปัญหารุ่นแรงขึ้นได้ในอีก 10 ปี ข้างหน้า