ไทย-พม่าลงนามMOU 3ฉบับหนุนการค้า

ไทย-พม่าลงนามMOU 3ฉบับหนุนการค้า
จากกรณีที่ ไทย-พม่า ลงนาม MOU 3 ฉบับ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย โครงการร่วมกันด้านพลังงาน และโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในพม่า อาทิ การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรพม่า การเตรียมความพร้อมของพม่า ในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2557 การปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาทางเลือก รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพม่า เป็นต้น สะท้อนความมุ่งมั่นในการกระชับและพัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศนั้นศูนย์วิจัยกสิกรไทย ให้ความเห็นว่า การลงนาม MOU ระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลพม่า ดังกล่าว นับเป็นเครื่องสะท้อนความมุ่งมั่นในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและพม่าให้แนบแน่นมากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาความพร้อมประเทศพม่าด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในประเทศเป็นสำคัญ อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนและขยายธุรกิจในพม่า ในระยะข้างหน้าขณะเดียวกัน บทบาทของภาครัฐบาลไทยที่เร่งขยายความสัมพันธ์กับรัฐบาลพม่าดังกล่าว โดยเฉพาะข้อเสนอจากฝ่ายไทยที่เสนอให้มีการเปิดด่านการค้าชายแดนไทย-พม่า อีก 3 จุด ได้แก่ ด่านในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ด่านในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน และด่านในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี น่าจะเป็นผลดีต่อการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชน ในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศในอนาคตด้วย