เกษตรกรดีใจน้ำตาไหล! มติคณะรัฐมนตรีไฟเขียวปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร

เกษตรกรดีใจน้ำตาไหล! มติคณะรัฐมนตรีไฟเขียวปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแนวทางแก้ไขและปรับโครงสร้างหนี้สินให้แก่เกษตรกร สมาชิกกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มแรก 36,605 รายและเป็นกลุ่มค้างชำระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) ยอดหนี้เงินต้น 6,382 ล้านบาท ภาระดอกเบี้ยค้างชำระ 3,829 ล้านบาท โดยเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายกองทุนฟื้นฟูฯ

โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อชดเชยให้ ธ.ก.ส. ด้วยการพักหนี้เงินต้นร้อยละ 50 หยุดชำระหนี้ไว้ก่อน  จากนั้นนำมาปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนที่เหลือครึ่งหนี่งของหนี้เงินต้น คิดดอกเบี้ย MRR-3  เงินต้นที่เหลือผ่อนชำระ  15 ปี วงเงินหนี้ 2.5 ล้านบาทต่อราย  ส่วนภาระดอกเบี้ยที่เหลือร้อยละ 50 ยกหนี้ให้ไม่ต้องชำระหากผ่อนชำระได้ตามกำหนด  จึงเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการช่วยเหลือ

โดยแผนช่วยเหลือครั้งนี้  ไม่คำนวณรวมเป็น NPLs เพื่อการประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจและเป็นโครงการที่ต้องแยกเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) ให้แก่ ธ.ก.ส.   และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามระเบียบที่กำหนด

ทั้งนี้ เกษตรกรที่มีสิทธิยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ต้องมีคุณสมบัติ คือ

1) เป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

2) เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร

3) มีหนี้ที่เกิดจากการทำเกษตรกรรม และ

4) เป็นหนี้ในระบบตามที่กฎหมายกำหนด หนี้โครงการส่งเสริมของรัฐ หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือนิติบุคล และหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันเกษตรกร

โดยเปิดให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 13 ตุลาคม 2561 เป็นระยะเวลา 60 วัน ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั่วประเทศ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  ลูกหนี้เกษตรกรที่เข้าข่ายรับการช่วยเหลือ ต้องเป็นหนี้ NPL เกิน 3 ปีมาแล้ว เพื่อไม่ให้หยุดจ่ายหนี้เพื่อหวังได้รับการช่วยเหลือ และหากปรับโครงสร้างหนี้แล้วยังผิดนัดชำระหนี้ ธ.ก.ส.ปรับเบี้ยผิดนัดชำระ คิดดอกเบี้ย MRR+3 และเบี้ยปรับอีกร้อยละ 3 เมื่อช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ของ ธ.ก.ส.แล้วจะขยายแผนการช่วยเหลือไปยังธนาคารพาณิชย์ หรือสหกรณ์อื่นเพิ่มเติมภายหลัง เมื่อช่วยเหลือลูกค้าของ ธ.ก.ส.ได้ผลสำเร็จแล้ว

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!