ผู้ประกันตนเฮ! เข้ารับบริการป้องกัน 8 รายการ ใน รพ.เอกชน 78 แห่ง ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

ผู้ประกันตนเฮ! เข้ารับบริการป้องกัน 8 รายการ ใน รพ.เอกชน 78 แห่ง ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวะพลา ประธานอนุกรรมการพัฒนาการบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระบบประกันสุขภาพ สำหรับประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการงานบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ปี 2562 กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 5 องค์ประกอบ 5.2 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระบบประกันสุขภาพฯ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

โดยปรับรูปแบบการชดเชยค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นการจ่ายตามราคากลางที่กำหนด (Fee Schedule) จำนวน 8 รายการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนในระบบประกันสังคมจำนวน 78 แห่ง เข้าร่วมให้บริการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานตามมติดังกล่าว โดยจะเริ่มในปีงบประมาณ 2562 นี้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สปสช.ได้ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัดการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการจ่ายชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพแบบตามราคากลางที่กำหนด ปี 2562 ซึ่งได้เชิญผู้แทนจากโรงพยาบาลเอกชนในระบบประกันสังคมที่เป็นหน่วยบริการนอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกว่า 40 แห่งเข้าร่วม

นพ.ณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า ผลจากการประชุมครั้งนี้ มีโรงพยาบาลเอกชนในระบบประกันสังคมหลายแห่งที่มีศักยภาพบริการให้ความสนใจเข้าร่วมตามนโยบายนี้ เพราะนอกจากเป็นการเพิ่มบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาล ตามบริการเฉพาะ 8 รายการที่กำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยเบิกจ่ายค่าบริการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจากแต่เดิมจำกัดเฉพาะบริการรักษาที่เบิกจ่ายจากกองทุนประกันสังคมเท่านั้น ขณะเดียวกันยังสามารถขยายการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้ง 8 รายการนี้ไปยังประชาชนทั่วไปได้ อาทิ ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เป็นต้น

ทั้งนี้ การบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 8 รายการ ที่ได้ปรับรูปแบบการจ่ายชดเชยเป็นการจ่ายตามราคากลางที่กำหนด มีดังนี้
1.บริการตรวจยืนยันโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และสามี
2.บริการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.บริการตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด
4.บริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย
5.บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร การใส่ห่วงอนามัยหรือฝังยาคุมกำเนิด ในกลุ่มหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
6.บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร การใส่ห่วงหรือฝังยาคุมกำเนิด ในหญิงอายุ 20 ปี หรือต่ำกว่า กรณีหลังยุติการตั้งครรภ์
7.บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และ
8.บริการฝากครรภ์

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!