สุรินทร์ แนะ SMEสร้างแบรนด์ ลุย ตปท.

สุรินทร์ แนะ SMEสร้างแบรนด์ ลุย ตปท.
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SME จะต้องมีการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง เพื่อออกไปค้าขายต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะต้องวิจัยพัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีมูลค่าเพิ่ม ผ่านการวิจัยและการพัฒนา ตลอดจนความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามา เพื่อให้สินค้าและบริการ สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่อาเซียนยังคงต้องจัดเป็นพัฒนาเครือข่ายและกฎหมายในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้วย เพื่อทำให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตและบริการของโลกได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ รัฐบาล ควรเห็นความสำคัญในการให้งบประมาณสำหรับการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาเรื่องการออกแบบและเพิ่มมูลค่าสินค้ามากกว่าปัจจุบันที่มีอยู่เพียงร้อยละ 0.24 ของ จีดีพี เท่านั้น ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วมีการสนับสุนนการวิจัยและพัฒนา กว่าร้อยละ 3 ของจีดีพี