บัณฑูรแนะรัฐวางโครงสร้างพื้นฐานรับAEC

บัณฑูรแนะรัฐวางโครงสร้างพื้นฐานรับAEC
นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่า ผลกระทบจากวิกฤติการณ์ของยุโรป ต่อภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ด้วยนั้น คงจะมีไม่มากนัก เนื่องจากเป็นผลกระทบทางอ้อม และสถาบันการเงิน หรือนักลงทุนไทย ก็ไม่ได้ลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศ ที่มีปัญหามากนักนอกจากนี้ สถาบันการเงิน โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ไทย จะมีแรงสนับสนุนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ ในขณะเดียวกัน ธนาคารพาณิชย์ไทยส่วนใหญ่ ได้มีการปรับตัว เพื่อรองรับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ไว้ในระดับหนึ่งแล้ว รวมถึงความพร้อมในการรับมือจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ในระดับหนึ่ง จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละแห่งส่วนรัฐบาล ควรทำหน้าที่ในการเตรียมความพร้อม และสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ ด้านโลจิสติกส์ เพื่อช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ด้านการศึกษา ให้คนไทยมีความรู้มากขึ้น และการพัฒนาระบบกฎหมาย กฎระเบียบให้ชัดเจน สอดคล้องกับความเป็นจริงเป็นธรรม เพื่อรับมือการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 58