กองทุนรวมวายุภักษ์จ่ายปันผลครึ่งปีแรก3 %

กองทุนรวมวายุภักษ์จ่ายปันผลครึ่งปีแรก3 %
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และประธานกรรมการในคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ์ 1 ได้แถลงผลการดำเนินงานสำหรับรอบ 6 เดือนแรก ปี 2555 ของกองทุนรวมวายุภักษ์ 1 ว่า จะจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีแรก ของปี 2555 สำหรับนักลงทุนประเภท ก. (นักลงทุนทั่วไป) ในอัตราร้อยละ 3.0 หรือเท่ากับ 0.30 บาทต่อหน่วย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับนักลงทุนประเภท ข. ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนในระดับที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี (เฉลี่ย 4 ธนาคาร) ที่ประมาณร้อยละ 2.86 ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ รวมกับกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริง สำหรับงวดครึ่งปี 2555 เท่ากับ 9,117.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 ที่ 7,431.35 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 เท่ากับ 9,858.36 ล้านบาท โดยกองทุนได้รับผลบวกจากสภาวะตลาดตราสารทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย SET Index ครึ่งปี 2555 ปรับเพิ่มขึ้น 17.47%  เนื่องจาก ได้รับผลดีจากการไหลเข้าของเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีอัตราการเติบโตที่ดี อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำทั่วโลก และสภาพคล่องในตลาดที่มีอยู่สูง