พณ.เผยบริษัทจดทะเบียน มิ.ย. มี 4.8 พันราย

พณ.เผยบริษัทจดทะเบียน มิ.ย. มี 4.8 พันราย
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจดทะเบียนธุรกิจ ในเดือนมิถุนายน  2555  มีผู้ประกอบธุรกิจจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และบริษัทจำกัด ทั่วประเทศ จำนวน 4,844 ราย เงินทุนจดทะเบียน จำนวน  58,095 ล้านบาท นิติบุคคลสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ก่อสร้างอาคารทั่วไป อสังหาริมทรัพย์ และบริการนันทนาการ  ปัจจุบันมีจำนวนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด คงอยู่ทั่วประเทศ  จำนวน  514,926 ราย สำหรับสถิติจดทะเบียนเลิกทั่วประเทศของเดือนมิถุนายน  2555  เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2554  มีจำนวน  1,079 ราย  ลดลง 34 ราย   นายศิริวัฒน์ กล่าวด้วยว่า มีผู้ประกอบการ  e-Commerce  มาจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์และผ่านเกณฑ์ประเมินของกรมพัฒน์ฯ ได้รับเครื่องหมายรับรองจดทะเบียน DBD Registered   นับตั้งแต่ 2546  จนถึงปัจจุบัน  มีทั้งสิ้น  9,993 เว็ปไซต์  โดยเดือนมิถุนายน 2555 มีจำนวน 161 เว็บไซต์  เพิ่มขึ้น 228 % จากเดือนก่อน และในครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.55) มีผู้ประกอบการ  e-Commerce ที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered รวมทั้งสิ้น 457 เว็บไซต์ อันดับ 1 เป็นแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย อันดับ 2 การแพทย์และสุขภาพ และอันดับ 3 คือเครื่องใช้อุตสาหกรรม