สคร.แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเกาหลีใต้

สคร.แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเกาหลีใต้
นายประสงค์ พูนธเนศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ในรูปแบบ Public Private Partnerships โดยพิธีดังกล่าว เป็นพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กับสถาบัน Korea Development Institute (KDI) ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเรื่อง "การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnerships" ระหว่างประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้ นอกเหนือ จากการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวข้างต้น ทาง สคร. ยังได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่สถาบัน Korea Development Institute (KDI) ในการบรรยายเรื่อง "การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnerships" ของประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงต่อจากการลงนามฯอย่างไรก็ตาม พิธีลงนามฯ จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 1 และการสัมมนาเรื่อง "การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnerships" ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 401 กระทรวงการคลัง