อาคมชี้อุตสาหกรรมไทยพร้อมแข่งขันAEC

อาคมชี้อุตสาหกรรมไทยพร้อมแข่งขันAEC
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) กล่าวสัมมนาเรื่อง เศรษฐกิจไทยพร้อมหรือยัง รับมือ AEC ว่า ประเทศไทยมีความเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดยเฉพาะภาคอุตสหกรรม ที่มีสัดส่วนสินค้าถึงร้อยละ 40 ของการส่งออก และเป็นอุตสหากรรมขนาดใหญ่ ที่มีความสามารถ ในการแข่งขันได้ส่วน SME ยังต้องปรับตัวในด้านการบริหารจัดการให้เข้าสู่เทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต และการแข่งขันที่จะเพิ่มมากขึ้น หลังเปิด AEC จำเป็นที่ประกอบการต้องเร่งพัฒนาคุณภาพสินค้า ส่วนภาครัฐ ได้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งถนน เส้นทางรถไฟ และจะมุ่งไปสู่การแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ที่เอื้อต่อการค้าชายแดน เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ ให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมในการเอื้อแรงงาน เพื่อหาที่รองรับให้กับแรงงานมีฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อเสริมยุทธศาสตร์ภูมิประเทศ ที่เป็นจุดได้เปรียบของการเป็นที่ตั้ง ในการรวมกลุ่ม AEC