น่าเลี้ยง! “จิ้งหรีด” สัตว์เศรษฐกิจใหม่บุกตลาดยุโรป

น่าเลี้ยง! “จิ้งหรีด” สัตว์เศรษฐกิจใหม่บุกตลาดยุโรป
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กลุ่มรับรองด้านปศุสัตว์และกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ได้กำหนดแนวทางรับรองการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (GAP) แก่ฟาร์มจิ้งหรีด ซึ่งมีเกษตรกรสนใจเลี้ยงมากขึ้น เนื่องจากสหภาพยุโรปสนใจบริโภคแมลงเป็นอาหารโปรตีนใหม่ ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้กฎหมาย Novel Food บรรจุให้แมลงเป็นอาหารมนุษย์เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มกราคม 2564

นายสัตวแพทย์สมชวน กล่าวว่า เยอรมนีเป็นประเทศแรกที่นำเข้าจิ้งหรีดผงจากไทยเป็นเวลา 2 ปีแล้ว ล่าสุดบริษัท Swarm Protein จำกัด ได้ส่งผู้แทนมาหารือกับกรมปศุสัตว์ในการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงตามที่สำนักความปลอดภัยทางอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) กำหนดประเทศที่ต้องการนำเข้าจิ้งหรีดผงแปรรูปยังมี ฟินแลนด์ เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งตามกฎหมายของประเทศต้องนำเข้าสินค้าที่มาจากฟาร์มและโรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน มีเอกสารการตรวจสอบผลเชื้อจุลินทรีย์ สารตกค้าง รวมถึงส่วนประกอบของอาหารที่ใช้เลี้ยงจิ้งหรีด อาหารที่ใช้เลี้ยงมีทั้งอาหารสำเร็จรูปและพืช

ซึ่งกรมปศุสัตว์กำลังพิจารณาขึ้นทะเบียนอาหารจิ้งหรีดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 เพื่อประกอบกรณีเกษตรกรต้องการรับรองมาตรฐานฟาร์ม สำหรับจิ้งหรีดผงส่งออกกิโลกรัมละประมาณ 1,000 บาท จากนั้นประเทศผู้นำเข้าจะนำไปเป็นส่วนผสมของอาหาร เช่น พาสต้ารสจิ้งหรีด นำไปเป็นวัตถุดิบปรุงอาหาร เช่น เบเกอรี่ต่างๆ รวมทั้งรูปแบบผงโปรตีนจิ้งหรีดชงดื่มและนับเป็นวัตถุดิบอาหารชั้นดี ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดส่งออกกระจายอยู่ในหลายจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน สุโขทัย กาฬสินธุ์ ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ยังทำงานร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดย มกอช.ได้ขึ้นทะเบียนอาหารใหม่ (จิ้งหรีด) กับสหภาพยุโรปแล้ว และจะส่งข้อมูลให้กรมปศุสัตว์กำหนดมาตรฐานการแปรรูปจิ้งหรีดในโรงงาน เพื่อให้ทั้งฟาร์มและโรงงานแปรรูปจิ้งหรีดผงมาขึ้นทะเบียนและขอเอกสารการตรวจรับรองตามที่ประเทศผู้นำเข้าต้องการ ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดสินค้าส่งออกและสร้างรายได้เข้าประเทศ ทั้งนี้ ตามกฎหมายอาหารใหม่ Novel Food ของสหภาพยุโรปยังยอมรับแมลงชนิดอื่นๆ เป็นอาหารมนุษย์อีกด้วย