เลื่อนยกเลิกขายเบนซิน 91 ถึงมค.56

เลื่อนยกเลิกขายเบนซิน 91 ถึงมค.56

เลื่อนยกเลิกขายเบนซิน 91 ถึงมค.56
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

เห็นชอบในหลักการให้เลื่อนกำหนดการยกเลิกจำหน่ายน้ำมันเบนซินออกเทน 91 จากวันที่ 1 ต.ค. 2555 ออกไปอีก 3 เดือน หรือ ถึงวันที่1 ม.ค. 2556 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำมันเบนซินพื้นฐาน

หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ทำให้ต้องหยุดเดินเครื่องการผลิตหอกลั่นที่ 3 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ทำให้น้ำมันหายไปจากระบบประมาณ 80 ล้านลิตร

และต้องมีการนำเข้าน้ำมันเบนซินพื้นฐานจากต่างประเทศ รวมทั้งให้โรงกลั่นอื่น เพิ่มกำลังการผลิต อีกทั้งยังผ่อนผันให้ใช้กลไกราคา ในการปรับความต้องการน้ำมันกลุ่มเบนซินแต่ละเกรด

ให้สมดุลกับความสามารถในการผลิตของโรงกลั่นในประเทศ อย่างไรก็ตาม มติดังกล่าวจะต้องนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาอนุมัติต่อไป