IMF ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ โตได้ 5-6%

IMF ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ โตได้ 5-6%
นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่า ได้ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจไทย พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและมีความแข็งแกร่ง โดยเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 5 - 6 ส่วนในปีหน้า จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 อย่างไรก็ตาม อยากให้ประเทศไทย ยังคงรักษาวินัยทางการเงิน การคลังให้ดี รวมถึงระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ประมาณร้อยละ 45 เพื่อรองรับมือวิกฤติเศรษฐกิจโลก ส่วนการประเมินผลกระทบด้านการเงิน ทั้งการส่งออกในภูมิภาคเอเชีย ว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ภูมิภาคทั่วโลก มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งเงินทุนไหลเข้าและไหลออก ทำให้ตลาดทุน และตลาดเงิน ยังคงมีความผันผวน จนส่งผลกระทบต่อประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งทางออกนี้ ทางกองทุนได้มีการศึกษากรอบความคิดในการดำเนินนโยบายต่างๆ ของประเทศ โดยกำหนดกรอบความคิดดังกล่าว ให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เร็วๆ นี้