คนกรุงอยากรู้เรื่องรบ.แก้ค่าครองชีพมากสุด

คนกรุงอยากรู้เรื่องรบ.แก้ค่าครองชีพมากสุด
ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,193 หน่วยตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2555 เรื่อง "สิ่งที่ชาว กทม. อยากรู้มากที่สุดจากรัฐบาล" พบว่า สิ่งที่ประชาชนอยากรู้มากที่สุด 10 อันดับ คือ อันดับ 1 มาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพและสินค้าราคาแพง 21.43%, รองลงมา คือ มาตรการแก้ไขปัญหาความวุ่นวายในสังคม 16.00%, ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจะเลิกขัดแย้งกันเมื่อใด แล้วหันมาร่วมมือกันพัฒนาประเทศ 15.68%, ปัจจุบันรัฐบาลมีการดำเนินโครงการใดบ้างในการพัฒนาประเทศ 13.51%, น้ำจะท่วมกรุงเทพมหานครอีกหรือไม่ 10.71 ส่วนความคืบหน้าของนโยบายการขึ้นค่าแรง และการแจกแท็บเล็ต (Tablet) 7.30%, ทำไมรัฐบาลจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ 5.90%, วิธีการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น 4.35%, ทำไมรัฐบาลไม่ร่วมงานกับองค์การนาซ่า 2.64% และอันดับ 10 รัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 2.48%