ครม.อนุมัติจ่ายค่าครองชีพลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

ครม.อนุมัติจ่ายค่าครองชีพลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอให้มีการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพตามภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งยังคงไม่เท่าเทียมกับข้าราชการ ที่เคยได้ปรับเบี้ยค่าครองชีพไปแล้วก่อนหน้านี้ ให้มีรายได้อยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ การจ่ายค่าครองชีพให้กับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจนั้น เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราวของทางข้าราชการ โดยอนุโลมให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง จะต้องใช้เงินงบประมาณดำเนินการเอง ซึ่งคาดว่าจะทำให้รัฐวิสาหกิจ มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 746 ล้านบาทต่อปี จึงทำให้รัฐวิสาหกิจนำเงินส่งรายได้แผ่นดินลดลง 298 ล้านบาท