มติครม.ให้เพิ่มทุนสำรองกองทุนริเริ่มเชียงใหม่

มติครม.ให้เพิ่มทุนสำรองกองทุนริเริ่มเชียงใหม่
นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง เสนอกรอบการเจรจาเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี โดยให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเพิ่มวงเงินผูกพันเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ จาก 5,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็น 9,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในกองทุนริเริ่มเชียงใหม่ เพื่อจะเป็นการช่วยเหลือทางการเงินให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนบวก 3 ให้มีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ หลังจากได้เกิดความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้กรอบการเจรจาครั้งนี้ มีการปรับเพิ่มวงเงินกองทุนเป็น 2 เท่า จากเดิม ที่มีข้อตกลงที่ 12,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ มาเป็น 24,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ประเทศไทยต้องมีการปรับวงเงินดังกล่าว ซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้น เข้าข่ายตามมาตรา 190 วรรค 2 จึงต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุด 2 วงเงิน 22,752 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าของประเทศและให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ โดยวงเงินก่อสร้างนั้นแบ่งเป็นเงินลงทุนจากต่างประเทศ 1.5 หมื่นล้านบาท และเงินลงทุนในประเทศ 7,600 ล้านบาท โดยที่ประชุมได้มีการสั่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พิจารณาการใช้แหล่งเงินทุนจากในประเทศก่อน เนื่องจากสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินของประเทศ ยังคงมีเพียงพอ รวมทั้งยังอนุมัติแผนเงินกู้ในประเทศ เพื่อลงทุนในปี 2555 - 2556 ของ การไฟฟ้านครหลวง วงเงินอีก 7,400 ล้านบาท