พณ.เปิดโครงการพัฒนาศก.การค้าชายแดนใต้

พณ.เปิดโครงการพัฒนาศก.การค้าชายแดนใต้
นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2555 ที่ จ.สงขลา  ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำโครงการดังกล่าว  เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัด  ประกอบไปด้วย จ.สงขลา, สตูล, ยะลา, ปัตตานี และ นราธิวาส  มุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของตลาด  โดยการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ  รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเป็นการสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น