คลังเล็งชงครม.ให้ธปท.เพิ่มทุนสำรองCMIM

คลังเล็งชงครม.ให้ธปท.เพิ่มทุนสำรองCMIM
การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีวาระที่น่าสนใจ คือ กระทรวการคลังเตรียมเสนอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เพิ่มทุนสำรอง 9.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สมทบกองทุน ซีเอ็มไอเอ็ม ซึ่งดูแลเสถียรภาพทางการเงินของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ พร้อมทั้งเสนอให้พิจารณาเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการค้ำประกัน ชำระหนี้หน่วยงานของภาครัฐและวิสาหกิจ สถาบันการเงิน ภาครัฐ 8 กรณี ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเสนอขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม เพื่อโอนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ไปรวมกับกรมป่าไม้  ขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  หรือ ป.ป.ช.  จะเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี  เรื่องการให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวนราคากลาง ไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้