บ้านปู ชี้ 3 ปัจจัยเสี่ยงกระทบธุรกิจ

บ้านปู ชี้ 3 ปัจจัยเสี่ยงกระทบธุรกิจ
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  ปัจจัยเสี่ยงในขณะนี้ที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย 3 ด้าน ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจโลก การเมืองในประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยในส่วนภาคธุรกิจโภคภัณฑ์นั้น เชื่อว่าจะได้รับผลกระทบจากวิกฤติยุโรป ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลง ซึ่งทุกบริษัทจดทะเบียนจะต้องเร่งการวางแผนในการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อรองรับมือกับปัญหาต่างๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้น  เนื่องจากปัจจุบันเหตุการณ์มีความผันผวนอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งภาครัฐ ก็ควรมีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมา  ในการติดตามความเสี่ยง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาคเอกชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและร่วมมือกันในการทำงาน เพื่อฝ่าฟันวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้น