BOIปลื้มครึ่งปี55ยอดขอส่งเสริมลงทุนเฉียด5แสนล.

BOIปลื้มครึ่งปี55ยอดขอส่งเสริมลงทุนเฉียด5แสนล.
นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยถึงภาวะการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในปีนี้ว่า มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  และคาดว่ามูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนในปีนี้  จะสูงกว่าเป้าหมายใหม่ที่วางไว้ 630,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากเป้าเดิมที่วางไว้ 600,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อแผนบริหารจัดการน้ำ  และแผนการดำเนินงานรับมือสถานการณ์อุทกภัยของรัฐบาลด้วย ทั้งนี้ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2555 มีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1,057 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 478,500 ล้านบาท โดยจำนวนโครงการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 26  เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่ขอรับส่งเสริมในช่วงเดียวกันของปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 836 โครงการ ขณะที่มูลค่าเงินลงทุนในช่วงครึ่งปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ซึ่งมีมูลค่า 242,000 ล้านบาท สำหรับอุตสาหกรรมที่มีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนเข้ามามากที่สุด คือ อุตสาหกรรมบริการ และสาธารณูปโภค จำนวน 277 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 116,100 ล้านบาท รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และโลหะ มีจำนวน 264 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 111,200 ล้านบาท ตามด้วยอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 164 โครงการ มูลค่ารวม 62,500 ล้านบาท