เอกชน ชี้ นักการเมือง ต้นเหตุคอร์รัปชัน

งานสัมมนาจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ น.ส.สมทรง สัจจาภิมุข กรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพลักษณ์ของข้าราชการไทยเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น ถือว่าดีขึ้นจากในอดีต เพราะหลายหน่วยงานมีการรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกอย่างจริงจัง แต่ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ เพราะการทำงานยังคงมีความเกี่ยวข้องกับนักการเมือง ซึ่งบางกลุ่มยังคงขาดจริยธรรม ทำให้การทำงานร่วมกันมีปัญหา โดยในขณะนี้ ทางภาคีเครือข่ายฯ พบข้อมูลว่า อัตราการเรียกรับสินบนเพิ่มขึ้น ซึ่งในบางโครงการ เรียกรับร้อยละ 50 ของงบประมาณโครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการประมูลจัดซื้อจัดจ้างแบบพิเศษ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารและตัวบุคคลได้