สมาคม บจ.ระบุยุโรปเสี่ยงแนะธุรกิจลุยอาเซียน

สมาคม บจ.ระบุยุโรปเสี่ยงแนะธุรกิจลุยอาเซียน
นายสุรงค์ บูลกุล ประธานชมรมบริหารความเสี่ยงสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กล่าวยอมรับว่า ปัญหาวิกฤติในเศรษฐกิจกลุ่มในประเทศสหภาพยุโรป ขณะนี้ นับเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่จะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนไทย และเชื่อว่าผลตอบแทนจากการลงทุนบริษัทจดทะเบียนในปีนี้จะยังคงขยายตัวได้ดี เพราะปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจไทยที่ยังคงแข็งแกร่ง แต่ปัญหาดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงิน กับสถาบันการเงินในยุโรป และการส่งออกสินค้าไปยังยุโรปนั้น ได้รับผลกระทบ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจดทะเบียนจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการทางด้านการเงินของบริษัทให้รอบคอบ รวมทั้งการวางแผนการทำธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ด้วยการหันมาให้ความสำคัญในตลาดอาเซียนมากขึ้น