รัฐวิสาหากิจเฮ! เตรียมขึ้นเงินเดือน 15,000

รัฐวิสาหากิจเฮ! เตรียมขึ้นเงินเดือน 15,000

รัฐวิสาหากิจเฮ! เตรียมขึ้นเงินเดือน 15,000
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 10 กรกฎาคม 2555

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ (รสก.) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพตามภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพแพง

 

และเพื่อให้เท่าเทียมกับราชการได้ปรับเพิ่มเบี้ยค่าครองชีพไปก่อนหน้านั้นแล้ว

ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยค่าครองชีพให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของราชการโดยอนุโลม

โดยให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งสามารถดำเนินการเมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ ด้วยการใช้เงินงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ คาดว่าจะทำให้รัฐวิสาหกิจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 746.88 ล้านบาทต่อปี

แต่ยังไม่นับรวมกรณีผู้มีเงินเดือนไม่ถึง 9,000 บาทต่อเดือน เมื่อรัฐวิสาหกิจต้องนำส่งรายได้เข้าคลังในอัตราร้อยละ 40 จะทำให้เงินนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจลดลง 298.75 ล้านบาท

ปัจจุบัน พนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดมีจำนวน 271,762 คน แบ่งเป็นลูกจ้างบรรจุวุฒิปริญญาตรีและมีค่าจ้างต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 31,224 คน

หากปรับเพิ่มค่าครองชีพจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเดือนละ 62,24 ล้านบาทต่อเดือน ขณะที่พนักงานและลูกจ้างวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและเงินเดือนไม่ถึง 9,000 บาท มีจำนวน 21,571 คน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 21.84 ล้านบาทต่อเดือน

 

>>ครูเอกชนยิ้ม! ได้ขึ้นเงินเดือน 15,000 <<

>> 5 กลเม็ดเด็ด ขอเจ้านายขึ้นเงินเดือน <<

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook