คปภ.จ่อชงกธ.ข้าวนาปีเข้าบอร์ดกองทุนฯ

คปภ.จ่อชงกธ.ข้าวนาปีเข้าบอร์ดกองทุนฯ
นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า โครงการประกันภัยข้าวนาปี สำหรับการผลิต 2555 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนออัตราเบี้ยประกัน รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ที่ 129 บาทต่อไร่ ขณะนี้ กรมประกันภัยดังกล่าวนั้นได้จัดทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่อให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ ในส่วนของการดำเนินการเชิงรุกให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการนั้น ทาง คปภ. ได้ร่วมกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตร ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลอย่างละเอียดและทั่วถึงต่อไป เพื่อให้มีการเข้าร่วมโครงการตามเป้าที่วางไว้