ทางหลวงชนบทน้อมนำศก.พอเพียงพัฒนาถนน

ทางหลวงชนบทน้อมนำศก.พอเพียงพัฒนาถนน
นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท น้อมนำตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้กับงานก่อสร้าง สนับสนุนโครงการพระราชดำริ และโครงการหลวงแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 20 โครงการ รวมระยะทาง 106.418 กิโลเมตร ตลอดจนโครงการของพระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน 29 โครงการ รวมระยะทาง 168.94 กิโลเมตร และแผนการสนับสนุนยุทธศาสตร์สายทางตามแนวพระราชดำริ งบประมาณปี 2555 จำนวน 19 โครงการ รวมระยะทาง 118.371 กิโลเมตร ทั้งนี้ ในปี 2556 กรมทางหลวงชนบท มีแผนดำเนินการพัฒนาสายทางที่สนับสนุนโครงการพระราชดำริ จำนวน 10 สายทาง ระยะทางรวม 68.372 กิโลเมตร งบประมาณกว่า 390 ล้านบาท และสายทางสนับสนุนโครงการหลวง จำนวน 4 สายทาง ระยะทางรวม 40.525 กิโลเมตร งบประมาณกว่า 230 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2556 และแผนงานดังกล่าวจะทำให้ประชาชนสามารถลำเลียงผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในทุกฤดู และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตลอดจนเป็นเส้นทางรองรับการท่องเที่ยว เข้าสู่โครงการพระราชดำริ และโครงการหลวงด้วย