กิตติรัตน์น้อมรับศาลสั่งแยกจ่ายภาษีภรรยา

กิตติรัตน์น้อมรับศาลสั่งแยกจ่ายภาษีภรรยา
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยถึงประมวลรัษฎากร มาตรา 40 และ 57 ในส่วนของการร่วมกันยื่นเสียภาษีเงินได้ของสามี - ภรรยา ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 ที่ว่าด้วยหลักความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ศาลจึงได้สั่งให้ทางกรมสรรพากร ดำเนินการแยกจ่ายภาษี ภายใน ปี 2556 ระหว่างสามี - ภรรยา โดยส่วนตัวนั้น นายกิตติรัตน์ มองว่า กระทรวงการคลัง น้อมรับคำตัดสินและพร้อมที่จะกลับไปทบทวนรายละเอียดให้เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจาก ยังคงมีระยะเวลาในการดำเนินการ เพราะทางศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ดำเนินการแยกจ่ายภาษีสามี - ภรรยา ภายในปี 2556 อย่างไรก็ตาม มองว่า การยื่นแบบแยกเสียภาษีระหว่าง สามี - ภรรยา นั้น อาจทำให้ภาระในการเสียภาษีของฝ่ายชายลดลง แม้ว่าจะมีผลต่อการจัดเก็บภาษีของรัฐ และหากมีความเหมาะสม ก็ต้องเร่งรัดในการจัดทำ