พณ. เร่งพัฒนาธุรกิจบริการไทย รับ AEC

พณ. เร่งพัฒนาธุรกิจบริการไทย รับ AEC
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากภาคธุรกิจบริการ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 224,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของภาคเศรษฐกิจไทยนั้น ถือเป็นสัดส่วนที่สูง และสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กลุ่มอาเซียนรวมตัวกันเป็นตลาดเดียว ภาครัฐจะพยายามผลักดันนโยบายการเปิดเสรีการค้าบริการ ระหว่างสมาชิกอาเซียน โดยรัฐบาลกำลังดำเนินการตั้งคณะทำงานด้านการผลักดันและการขับเคลื่อนการค้าในภูมิภาคอาเซียนและการค้าชายแดนขึ้น พร้อมผลักดันการลงทุนในด้านการผลิตตามชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการไทย โดยสนับสนุนกลไกตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการปรับปรุงระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อภาคบริการ โดยเฉพาะสาขาที่มีการเชื่อมโยงกับภาคการผลิต และสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ให้เอื้ออำนวยต่อการแข่งขันในอนาคต