พาณิชย์เชิญกูรูมอบความรู้ภายใต้กรอบAEC

พาณิชย์เชิญกูรูมอบความรู้ภายใต้กรอบAEC
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมฯ จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงนโยบายภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกและผู้ประกอบการไทย กับผู้ประกอบการประเทศต่างๆ ในอาเซียน โดยทางกรมฯ ได้มีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก การพัฒนาธุรกิจบริการ ซึ่งล่าสุดได้มีการจัดสัมมนาเรื่อง ธุรกิจบริการของไทย ภายใต้ AEC โอกาสและความท้าทาย โดยได้มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับรู้ถึงโอกาสและความท้าทาย รวมถึงแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการไทย และยังมีแผนที่จะสัมมนาช่องทางการขยายตลาดสินค้าอาหารในภูมิภาคอาเซียน สัมมนาโอกาสและลู่ทางการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ในตลาด AEC ซึ่งมั่นใจว่า จะเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการไทย ในการแข่งขันเป็นอย่างมาก