“บีทีเอส” รับเดินรถไฟฟ้าสายสีทอง 30 ปี

“บีทีเอส” รับเดินรถไฟฟ้าสายสีทอง 30 ปี

“บีทีเอส” รับเดินรถไฟฟ้าสายสีทอง 30 ปี
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) หรือ BTS แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการลงนามสัญญาทางธุรกิจ ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (กรุงเทพธนาคม) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร ในการเข้าทำสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี – สานักงานเขตคลองสาน) รวมทั้งสิ้น 3 สถานี ระยะทางรวม 1.7 กิโลเมตร สัญญาเป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองต่อประชาชน โดยมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 13,520 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ ระยะเวลาตามสัญญาดังกล่าวอาจสิ้นสุดลงก่อน หากบีทีเอสซีไม่ได้รับการว่าจ้างให้บริการเดินรถและซ่อมบารุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งบีทีเอสซีได้รับการว่าจ้างจากกรุงเทพธนาคม จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585 โดยในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ก่อนวันที่ 2 พฤษภาคม 2585 กรุงเทพธนาคมและบีทีเอสซีจะมาตกลงเจรจาร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการดาเนินงานภายหลังจากวันครบกำหนดดังกล่าว

ซึ่งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้ง 2 บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง โดยสัญญาดังกล่าวมีมูลค่าทั้งสิ้นราว 765.59 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งกรุงเทพธนาคมได้มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่จะสร้างรายได้สม่ำเสมอให้กับบีทีเอสซี

ส่วนค่าจ้างรายปีภายใต้สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง กำหนดขึ้นตามปัจจัยหลักต่างๆ เช่น จำนวนขบวนรถที่จะใช้ในการให้บริการ และต้นทุนของขบวนรถดังกล่าว ระยะเวลาวิ่งของรถ จำนวนผู้โดยสาร ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา เป็นต้น โดยมีการกำหนดวิธีการปรับค่าจ้างสำหรับปัจจัยหลักที่มีการผันแปรไว้  ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินอันเรื่องมาจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจให้แก่บีทีเอสซี