ครม. ตั้ง จำรูญ เป็นอธิบดีกรมเจ้าท่า

ครม. ตั้ง จำรูญ เป็นอธิบดีกรมเจ้าท่า
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ ในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง โดยให้ นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า และให้ นายจุฬา สุขมานพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป