รมว.พณ.ลงนามออกหนังสือรับรองนําเข้าไหมดิบ

รมว.พณ.ลงนามออกหนังสือรับรองนําเข้าไหมดิบ
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงพาณิชย์  เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรอง แสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีสินค้าไหมดิบ ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก หรือ WTO แล้ว ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์นำเข้าจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ตามการจัดสรร การนำเข้าไหมดิบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปริมาณไหมดิบที่จะออกหนังสือรับรองให้ในปี 2555 นี้ มีปริมาณรวมไม่เกิน 483 ตัน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการผลิตในประเทศ โดยผู้ที่นำเข้าจะต้องมีการนำเข้าภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง