สอท.ชงรัฐช่วยเสริมสภาพคล่องเอกชน

สอท.ชงรัฐช่วยเสริมสภาพคล่องเอกชน
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวว่า สอท. จะเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งใน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ต่อภาครัฐ โดยมาตรการระยะสั้นจะขอให้ช่วยเหลือเรื่องอัตราดอกเบี้ย ขยายวงเงินกู้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจาก ผู้ส่งออก มีความกังวลปัญหาสภาพคล่อง หลังจาก ประเทศคู่ค้าเริ่มมีปัญหาการชำระเงินล่าช้า รวมทั้ง ขอให้สามารถนำค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกไปหาตลาดในต่างประเทศ มาหักภาษีได้เช่นเดียวกับการนำสินค้าไปจัดแสดงในต่างประเทศ เพราะมีต้นทุนสูง อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ประกอบการ จะต้องเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ที่มีศักยภาพและมุ่งเน้นทำตลาดในประเทศให้มากขึ้น ในสัดส่วนร้อยละ 60 และลดสัดส่วนการส่งออกเหลือร้อยละ 40 จากในอดีตที่เคยส่งออกถึงร้อยละ 60 หลัง พบว่า ช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออกในตลาดยุโรปลดลงมาก โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ อัญมณี เครื่องประดับ และยางพารา