TGเผยผู้โดยสารพค.เพิ่มขึ้นแตะ1.59ล้านคน

TGเผยผู้โดยสารพค.เพิ่มขึ้นแตะ1.59ล้านคน
นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการดำเนินงานด้านการขนส่งประจำเดือนพฤษภาคม 2555 โดยมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก 1.35 ล้านคน ในเดือนพฤษภาคม 2554 เป็น 1.59 ล้านคน ในเดือนพฤษภาคม ในปีนี้ หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 มีปริมาณขนส่งผู้โดยสาร จำนวน 4,477 ล้านตันกิโลเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 ในขณะที่ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร จำนวน 6,259 ล้านที่นั่งกิโลเมตร ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.7 ซึ่งเป็นผลจากการปรับเที่ยวบินให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของผู้โดยสารให้มากขึ้น ส่งผลให้ มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร เฉลี่ยร้อยละ 71.5 สูงขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเฉลี่ยร้อยละ 61.9 โดยในเดือนพฤษภาคม ปีนี้ มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารสูงกว่าในเดือนพฤษภาคม ปีที่แล้วทุกเส้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เส้นทางออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55.9 เป็นร้อยละ 71.1 เส้นทางยุโรป เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 58.4 เป็นร้อยละ 69.5 เส้นทางภูมิภาคเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 67.1 เป็นร้อยละ 73.4 และเส้นทางภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 57.2 เป็นร้อยละ 67.6