บาดตาเซียน : 09/02/2012 นี่ก็ใช่ "หุ้นโปรด" ของบาดตาเซียน ... (HEMRAJ)