เลขาฯ ก.ล.ต. เชื่อ ไทยไม่เกิดวิกฤติต้มยำกุ้ง

เลขาฯ ก.ล.ต. เชื่อ ไทยไม่เกิดวิกฤติต้มยำกุ้ง
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. กล่าวว่า เศรษฐกิจไทย ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติต้มยำกุ้ง เหมือนในอดีต เพราะกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจและสถาบันการเงินไทย มีความแข็งแกร่ง ทั้งกระแสเงินสด การเปิดเผยงบการเงินที่โปร่งใส การบริหารหนี้ให้มีสัดส่วนน้อยกว่าทุน บริษัทที่จดทะเบียนมีกำไรเติบโตในเกณฑ์ที่ดี ประกอบกับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยปัจจุบันมีความแข็งแกร่ง มีทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเริ่มกลับไปขาดดุลบัญชีเดินสะพัดก็ตาม ซึ่งการขาดดุลดังกล่าวไม่เป็นปัญหา หากทำให้เกิดการลงทุนที่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม มองว่า ภายใน 6 เดือนจากนี้ รัฐบาลควรเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ หลังขาดการลงทุนมาเป็นเวลา 10 ปี เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต และการเปิด AEC ใช้กองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ ก.ล.ต.ให้เกิดประโยชน์ ทั้งการลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพื่อสร้างโอกาสการค้าและบริการในอนาคต