กสิกรไทยชี้อิเล็กทรอนิกส์ครึ่งปีหลังยังเสี่ยง

กสิกรไทยชี้อิเล็กทรอนิกส์ครึ่งปีหลังยังเสี่ยง
บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์ "อิเล็กทรอนิกส์ครึ่งหลังปี 2555 : แม้โรงงานจะเริ่มกลับมาผลิตได้...แต่ปัญหาวิกฤติยุโรปอาจฉุดรั้งการฟื้นตัว" เนื้อหาระบุว่า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ครึ่งปีหลัง ยังมีความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายนอก และภายในประเทศ ได้แก่ เศรษฐกิจยุโรปที่ยังคงถดถอยและยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัว ซึ่งยังคงบั่นทอนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และรวมไปถึงเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี 2555 นี้ ซึ่งในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2555 ที่ผ่านมา สัดส่วนการส่งออก ไปยังกลุ่มสหภาพยุโรปนั้น ลดลงเหลือร้อยละ 12.9 ของมูลค่าการส่งออกในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประเด็นเรื่อง การบริหารการจัดการน้ำ เพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอย่างเช่นที่ผ่านมา ก็เป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แนะว่า หากไทยต้องการเพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกในตลาดโลก เพื่อรักษาการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน คงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ในการกำหนดนโยบาย ที่จะช่วยส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ ภาครัฐคงจะต้องมีการปรับโครงสร้างภาษีให้เป็นระบบ โดยอาจเป็นการยกเว้นภาษี หรือมาตรการอื่นจะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการไทย สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และช่วยจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติ เข้ามาขยายฐานการผลิตเพิ่มขึ้น           ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการไทย คงจะต้องมีการปรับตัวท่ามกลางธุรกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ มองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีศักยภาพทางธุรกิจในอนาคต เช่น Tablet และ Smart Phone เป็นต้น การกระจายกลุ่มลูกค้าให้หลากหลาย และหลากผลิตภัณฑ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไปเป็นต้น