จีนมอบระบบบ่อก๊าชชีวภาพให้ชุมชนไทย

จีนมอบระบบบ่อก๊าชชีวภาพให้ชุมชนไทย
นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า การลงนามรับหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการร่วมกัน โดยทางรัฐบาลจีนจะส่งมอบระบบผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน จำนวน 300 ระบบ เพื่อมาจัดสร้างบ่อก๊าซชีวภาพให้แก่ชุมชนของไทย และส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมเพื่อกระจายความรู้การก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพไปสู่ภาคการเกษตรในระยะต่อไปนั้น บ่อก๊าซชีวภาพจะมีอายุในการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี ใช้กับครัวเรือนที่มีสมาชิก 4-5 คน มีหมู 2-4 ตัว มีปริมาณมูลหมู 4-8 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งจะช่วยให้ครัวเรือนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านก๊าซหุงต้มได้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังช่วยลดการนำเข้าและพึ่งพาก๊าซหุงต้มลงได้ 52,560 กิโลกรัมต่อปี หรือ ประหยัดได้ 1,051,200 บาทต่อปี