บาดตาเซียน : 28/06/2012 ลืมจนลง - แต่ก็ยังคงดูดี... (CFRESH)