ครม.เทงบ20ล.แก้สภาพคล่องไทยแลนด์พริฯ

ครม.เทงบ20ล.แก้สภาพคล่องไทยแลนด์พริฯ
น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 งบคลังรายจ่ายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องด้านการเงิน ของบริษัท ไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด ในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 2555 โดยให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งทำแผนระยะเร่งด่วนและระยะปานกลางในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำแผนธุรกิจเชิงลึก เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป