พณ. เร่งให้ความรู้ AEC กับผู้นําท้องถิ่น

พณ. เร่งให้ความรู้ AEC กับผู้นําท้องถิ่น
นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมฯ จะร่วมกับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น จัดฝึกอบรมโครงการติดอาวุธทางการค้า แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ในหัวข้อ จังหวัดและท้องถิ่นพร้อมรุก ปรับรับอาเซียน AEC จำนวน 5 ครั้งในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วจำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายกำหนดจัดขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มิ.ย. นี้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด เพื่อเป็นการเร่งพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง ผ่านการปรับตัวของผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการเกษตรในแต่ละพื้นที่ ในการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน จะทำให้มีการเคลื่อนย้ายเสรีในปี 2558 องค์กรปกครองท้องถิ่น จะต้องเร่งวางแผนยุทธศาสตร์ รองรับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับสินค้าและบริการจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้