ผู้บริหารเอสเอ็นซีฟอร์เมอร์หนุนไทยเปิดAEC

ผู้บริหารเอสเอ็นซีฟอร์เมอร์หนุนไทยเปิดAEC
นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ กล่าวว่า การที่ประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั้น จะเป็นการขยายตลาดในอาเซียน เพิ่มเป็น 10 เท่า โดยเชื่อว่า ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ด้านการค้าและบริการ และระบบโลจิสติกส์ ในขณะที่ แรงงานต่างๆ ก็มีความพร้อม โดยเฉพาะฝีมือแรงงานที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้เช่นกัน ซึ่งถือเป็นผลดีของนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม มองว่า นักลงทุนจะต้องมีความระมัดระวังด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากตลาดหุ้นไทยยังคงมีความอ่อนไหวต่อข่าวสาร ซึ่งแนวทางในการรับมือนั้น ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อให้มีการเพิ่มมูลค่าในการผลิตและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้