การบินไทย ประกาศรับสมัคร ดีดี

การบินไทย ประกาศรับสมัคร ดีดี
นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัทได้เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ อาทิ ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร, มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และสามารถทำงานให้แก่บริษัท ได้เต็มเวลา เป็นต้นนอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และแนวคิดที่ครอบคลุม และเหมาะสมในการบริหารจัดการบริษัท รวมทั้งเคยเป็น หรือเป็นผู้บริหารจากส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นใดของรัฐ เทียบเท่าระดับกรมขึ้นไป โดยต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้น รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ เคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชนที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้น รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี หากกรณีที่เป็นพนักงานบริษัทการบินไทย จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่            ผู้สนใจขอรับใบสมัคร และแสดงความประสงค์สมัครรับการคัดเลือกได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท อาคาร 1 ชั้น 21 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต โทรศัพท์ 0-2545-1551, 0-2545-1560 หรือทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com/About-Thai/Careers/ ทั้งนี้ บริษัท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 สิงหาคม 2555 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.30 น.