ครม. ไฟเขียว คงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก 1 ปี ช่วยลดค่าครองชีพ

ครม. ไฟเขียว คงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก 1 ปี ช่วยลดค่าครองชีพ

ครม. ไฟเขียว คงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก 1 ปี ช่วยลดค่าครองชีพ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา 7%  (รวมภาษีท้องถิ่น) สำหรับการขายสินค้า การให้บริการหรือการนำเข้าทุกกรณีที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ สำหรับรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30  กันยายน 2562

การเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี นั้นเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนภาคเอกชน รวมถึงสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย  

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook