ก.อุตฯทุ่ม720ล.พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก

ก.อุตฯทุ่ม720ล.พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
มรว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังพิธีเปิดสถาบันพลาสติก และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาช่างเทคนิค สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก ว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมพลาสติกมีมาก ทั้งปริมาณและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และเป็นตัวสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ที่คิดเป็นร้อยละ 46 ของมูลค่าอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งอุตสาหกรรมพลาสติกมีแนวโน้มเติบโต โดยปัจจุบันผู้ประกอบการอยู่ 3,000 ราย และร้อยละ 80 เป็น SME จึงต้องมีการปรับตัว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยเฉพาะ การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งภาครัฐได้จัดการงบประมาณ จำนวน 720 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งนี้อุตสาหกรรมพลาสติกมีการจ้างงาน ประมาณ 350,000 คน แต่ยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ดังนั้นความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นการพัฒนาบุคลากรระดับอาชีวะศึกษา ซึ่งเมื่อจบแล้ว จะสามารถเป็นช่างเทคนิคในโรงงานพลาสติกได้ทันที และมีเงินเดือนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10,000-15,000 บาท